Fundacja Wodna Służba Ratownicza powstała 08 czerwca 2015 roku. Fundacja posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

Celem działania Fundacji jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, a w szczególności:
1. organizowanie, kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego,
2. prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych,
3. prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych,
4. ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych,
5. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego,
6. zapewnienie bezpieczeństwa na wyznaczonych obszarach wodnych,
7. organizowanie i prowadzenie szkoleń przydatnych w ratownictwie wodnym.

Władzą Fundacji jest Zarząd. Zarząd jest jej organem zarządzającym i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Zarząd do realizacji celów statutowych może powoływać Wodne Grupy Szybkiego Reagowania.