Najczęściej ZadawanePytania


W sprawach formalnych najlepiej kontaktować się z biurem mailowo - biurowsr@gmail.com lub telefonicznie 570-454-112 / 882-117-677.

We wszystkich sprawach związanych z grafikiem ratownik kontaktuje się z koordynatorem obiektu, na którym pracuje. Również do niego przesyła dyspozycyjność na kolejny miesiąc.

Wynagrodzenie wypłacane jest na polskie konto bankowe do dnia ustalonego w umowie. Jeżeli nie posiadasz konta w banku obowiązkowym jest założenie go w pierwszym miesiącu pracy.

Kwota podana na umowie to najczęściej kwota wynagrodzenia brutto. Jest to całość wynagrodzenia, które następnie będzie pomniejszane o należne świadczenia publicznoprawne (podatek dochodowy, składki ZUS w części obciążającej pracownika). Po odjęciu obowiązkowych danin od kwoty wynagrodzenia brutto otrzymujemy wynagrodzenie netto. Jest to realna kwota, którą pracownik za wykonaną pracę otrzyma w dniu wypłaty, czyli to co otrzyma “na rękę”.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że składki, które odprowadza się od kwoty wynagrodzenia brutto, różnią się w zależności od typu umowy i wysokości wynagrodzenia.

Przez pierwsze kilka miesięcy cudzoziemiec pracuje na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, które uzyskiwane jest z Urzędu Pracy przez Wodną Służbę Ratowniczą. Po przepracowaniu minimum 3 miesięcy jest możliwość, aby WSR złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o pozwolenie na pracę typu A.

Wniosek na wydanie karty pobytu czasowego składa cudzoziemiec. Wodna Służba Ratownicza może przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, które będą potrzebne do wniosku ze strony Zleceniodawcy (oprócz zameldowania).

Osobą do bezpośredniego kontaktu jest koordynator obiektu na którym pracujesz.

Data otrzymania wynagrodzenia zawarta jest na umowie. Wynagrodzenie płatne będzie w formie pieniężnej w terminie 21 dni od zakończenia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uznawany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

Cudzoziemiec powinien wysłać kopię swojego dokumentu podróży za każdym razem kiedy przekracza granicę do Koordynatora obiektu lub na maila biurowsr@gmail.com.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, określa kwalifikacje niezbędne aby pełnić obowiązki ratownika wodnego wraz z wykazem dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.