W PIT-2 składane są następujące oświadczenia, które należy odpowiednio uzupełnić:

W poz. 1 należy wpisać swój PESEL (osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej) lub swój NIP (osoby, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą).

Część C - wypełnia podatnik, który jest zatrudniony w oparciu o umowę:

 •    o pracę,
 •    zlecenia,
 •    o dzieło

i chce korzystać z kwoty wolnej od podatku z tytułu uzyskiwania dochodów z ww. umów. W części tej należy wskazać, jaką część ulgi ma stosować płatnik, czyli pracodawca/zleceniodawca, wyliczając miesięczną zaliczkę na podatek z tytułu wypłacanego wynagrodzenia.

Ulga za cały rok wynosi 3600 zł (300 zł miesięcznie) i może być rozliczana u jednego, dwóch lub trzech płatników.

1/12 zaznacza podatnik, który:

 • jest zatrudniony w ramach jednej umowy lub kilku umów, ale chce rozliczać całą kwotę wolną od podatku tylko u jednego płatnika (czyli 300,00 zł miesięcznie).

1/24 zaznacza podatnik, który:

 • jest zatrudniony w ramach co najmniej dwóch umów i chce rozliczać kwotę wolną od podatku u dwóch płatników (czyli po 150,00 zł miesięcznie u każdego z nich).

1/36 zaznacza podatnik, który

 • jest zatrudniony w ramach przynajmniej trzech umów i chce rozliczać kwotę wolną od podatku u trzech płatników jednocześnie (czyli po 100,00 zł miesięcznie u każdego z nich).

Ważne: Łączne odliczenie kwoty wolnej od podatku nie może przekroczyć kwoty 300,00 zł miesięcznie.

Część D - wypełnia podatnik, który ma przyznane prawo do renty lub emerytury. Kwota wolna 300,00 zł miesięcznie uwzględniana jest z urzędu przez organ rentowy, ale podatnik ma prawo złożenia oświadczenia, by była ona rozliczana przez organ rentowy w inny sposób, tj.:

 •  po 150,00 zł,
 •  po 100,00 zł.

Część E - wypełnia podatnik, który spełnia warunek do korzystania z rozliczania się jako samotny rodzic lub chce rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Część F - wypełnia podatnik, który chce mieć stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów. Możliwość ta dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, które zamieszkują poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Część G - wypełnia podatnik, który chce skorzystać z niżej wymienionych ulg:

 •   ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152),
 •   ulga dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153),
 •   ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154).

Część H - wypełnia podatnik do ukończenia 26 roku życia, który chce zrezygnować z ulgi dla młodych oraz podatnik, który chce zrezygnować z pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

Część I - wypełnia podatnik wykonujący pracę twórczą (umowa o dzieło), w której ma prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Część J - wypełnia podatnik, który przewiduje, że w danym roku podatkowym suma jego dochodów nie przekroczy 30 000,00 zł i w związku z tym może wnioskować o zaniechanie poboru miesięcznych zaliczek na podatek.

Począwszy od 2023r. PIT-2 stanowi kompleksowe oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi 3600,00 zł./rok i jest rozliczana w zeznaniu rocznym. Jednak poprzez złożenie PIT-2 podatnik może wskazać, że chce, aby była ona rozliczana już w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie o 300,00 zł. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Może również wskazać sposób, w jaki ma to nastąpić i z jakich ulg związanych z rozliczaniem kwoty wolnej chce skorzystać.  Brak oświadczenia spowoduje, że zmniejszenie podatku nie zostanie zastosowane, ale kwota wolna nie przepadnie, a zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

Podatnik ma prawo złożenia formularza PIT-2 w dowolnym momencie roku podatkowego, przy czym, zgodnie z art. 31a ust. 5 ustawy o PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. 

Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Następuje to w drodze złożenia nowego oświadczenia lub wniosku.

Kiedy stracisz status studenta zobowiązany/a jesteś do odświeżenia swojego oświadczenia do celów podatkowych i ZUS.
Prawidłowo wypełniony dokument należy jak najszybciej wysłać na adres biurowsr@gmail.com.

Prawidłowe wypełnienie jest kluczowe do prawidłowego rozliczenia składek do ZUS.
Pamiętaj aby za każdym razem wypełnić i wysłać na adres biurowsr@gmail.com nową ankietę kiedy Twój status się zmieni -jest to Twój obowiązek jako pracownika.

WZÓR:

Oryginały umów w dwóch egzemplarzach należy wypełnić i podpisać oraz niezwłocznie przesyłać wypełnione dokumentów na adres naszego biura:

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław

lub przekazać koordynatorowi, który wysyła je do biura.

WZÓR:

Ratownik niezwłocznie przesyła wypełnione i podpisane oryginały dokumentów na adres naszego biura:

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław

lub przekazuje koordynatorowi, który wysyła je do biura.

Komplet dokumentów składa się z:

 1. Umowy zlecenie w dwóch egzemplarzach
 2. Oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS
 3. Zgłoszenia do pracy
 4. Dla ratowników wodnych dodatkowo: Obowiązki ratownika wodnego

Komplet dokumentów może przekazać ratownikowi bezpośrednio koordynator danego obiektu lub może zostać wysłany mailowo na adres podany przez ratownika.