W celu zmiany numeru bankowego należy wypełnić oświadczenie do celów podatkowych i ZUS zaznaczając na górze "zmiana rachunku bankowego".
Wypełniony dokument należy wysłać na adres biurowsr@gmail.com.

Wynagrodzenie wypłacane jest na polskie konto bankowe do dnia ustalonego w umowie. Jeżeli nie posiadasz konta w banku obowiązkowym jest założenie go w pierwszym miesiącu pracy.

Kwota podana na umowie to najczęściej kwota wynagrodzenia brutto. Jest to całość wynagrodzenia, które następnie będzie pomniejszane o należne świadczenia publicznoprawne (podatek dochodowy, składki ZUS w części obciążającej pracownika). Po odjęciu obowiązkowych danin od kwoty wynagrodzenia brutto otrzymujemy wynagrodzenie netto. Jest to realna kwota, którą pracownik za wykonaną pracę otrzyma w dniu wypłaty, czyli to co otrzyma “na rękę”.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że składki, które odprowadza się od kwoty wynagrodzenia brutto, różnią się w zależności od typu umowy i wysokości wynagrodzenia.

Osoby do 26 r.ż. są zwolnione z podatku, więc nie jest on pobierany z wynagrodzenia, ale składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne już tak. Stawka wynosi kwotę brutto pomniejszoną o te składki i w zależności od wysokości wynagrodzenia FG/FGŚP.

W razie niezgodności prosimy o napisanie maila na adres rozliczeniawsr@gmail.com i opisane sytuacji. Jest to jedyna forma komunikacji dla spraw związanych z wynagrodzeniem.

Data otrzymania wynagrodzenia zawarta jest na umowie. Wynagrodzenie płatne będzie w formie pieniężnej w terminie 21 dni od zakończenia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uznawany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.