Najczęściej zadawane pytania


W PIT-2 składane są następujące oświadczenia, które należy odpowiednio uzupełnić:

W poz. 1 należy wpisać swój PESEL (osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej) lub swój NIP (osoby, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą).

Część C - wypełnia podatnik, który jest zatrudniony w oparciu o umowę:

 •    o pracę,
 •    zlecenia,
 •    o dzieło

i chce korzystać z kwoty wolnej od podatku z tytułu uzyskiwania dochodów z ww. umów. W części tej należy wskazać, jaką część ulgi ma stosować płatnik, czyli pracodawca/zleceniodawca, wyliczając miesięczną zaliczkę na podatek z tytułu wypłacanego wynagrodzenia.

Ulga za cały rok wynosi 3600 zł (300 zł miesięcznie) i może być rozliczana u jednego, dwóch lub trzech płatników.

1/12 zaznacza podatnik, który:

 • jest zatrudniony w ramach jednej umowy lub kilku umów, ale chce rozliczać całą kwotę wolną od podatku tylko u jednego płatnika (czyli 300,00 zł miesięcznie).

1/24 zaznacza podatnik, który:

 • jest zatrudniony w ramach co najmniej dwóch umów i chce rozliczać kwotę wolną od podatku u dwóch płatników (czyli po 150,00 zł miesięcznie u każdego z nich).

1/36 zaznacza podatnik, który

 • jest zatrudniony w ramach przynajmniej trzech umów i chce rozliczać kwotę wolną od podatku u trzech płatników jednocześnie (czyli po 100,00 zł miesięcznie u każdego z nich).

Ważne: Łączne odliczenie kwoty wolnej od podatku nie może przekroczyć kwoty 300,00 zł miesięcznie.

Część D - wypełnia podatnik, który ma przyznane prawo do renty lub emerytury. Kwota wolna 300,00 zł miesięcznie uwzględniana jest z urzędu przez organ rentowy, ale podatnik ma prawo złożenia oświadczenia, by była ona rozliczana przez organ rentowy w inny sposób, tj.:

 •  po 150,00 zł,
 •  po 100,00 zł.

Część E - wypełnia podatnik, który spełnia warunek do korzystania z rozliczania się jako samotny rodzic lub chce rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Część F - wypełnia podatnik, który chce mieć stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów. Możliwość ta dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, które zamieszkują poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Część G - wypełnia podatnik, który chce skorzystać z niżej wymienionych ulg:

 •   ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152),
 •   ulga dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153),
 •   ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154).

Część H - wypełnia podatnik do ukończenia 26 roku życia, który chce zrezygnować z ulgi dla młodych oraz podatnik, który chce zrezygnować z pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

Część I - wypełnia podatnik wykonujący pracę twórczą (umowa o dzieło), w której ma prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Część J - wypełnia podatnik, który przewiduje, że w danym roku podatkowym suma jego dochodów nie przekroczy 30 000,00 zł i w związku z tym może wnioskować o zaniechanie poboru miesięcznych zaliczek na podatek.

Począwszy od 2023r. PIT-2 stanowi kompleksowe oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi 3600,00 zł./rok i jest rozliczana w zeznaniu rocznym. Jednak poprzez złożenie PIT-2 podatnik może wskazać, że chce, aby była ona rozliczana już w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie o 300,00 zł. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Może również wskazać sposób, w jaki ma to nastąpić i z jakich ulg związanych z rozliczaniem kwoty wolnej chce skorzystać.  Brak oświadczenia spowoduje, że zmniejszenie podatku nie zostanie zastosowane, ale kwota wolna nie przepadnie, a zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

Podatnik ma prawo złożenia formularza PIT-2 w dowolnym momencie roku podatkowego, przy czym, zgodnie z art. 31a ust. 5 ustawy o PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. 

Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Następuje to w drodze złożenia nowego oświadczenia lub wniosku.

W celu zmiany numeru bankowego należy wypełnić oświadczenie do celów podatkowych i ZUS zaznaczając na górze "zmiana rachunku bankowego".
Wypełniony dokument należy wysłać na adres biurowsr@gmail.com.

Kiedy stracisz status studenta zobowiązany/a jesteś do odświeżenia swojego oświadczenia do celów podatkowych i ZUS.
Prawidłowo wypełniony dokument należy jak najszybciej wysłać na adres biurowsr@gmail.com.

Cudzoziemiec powinien wysłać kopię swojego dokumentu podróży za każdym razem kiedy przekracza granicę do Koordynatora obiektu lub na maila biurowsr@gmail.com.

Na obiekcie dostępny do Waszej dyspozycji jest Koordynator, który pomoże w każdej sprawie i to do niego w pierwszej kolejności mogą się zwracać cudzoziemcy.

Wynagrodzenie wypłacane jest na polskie konto bankowe do dnia ustalonego w umowie. Jeżeli nie posiadasz konta w banku obowiązkowym jest założenie go w pierwszym miesiącu pracy.

Dokumenty i załączniki potrzebne do wniosku na kartę pobytu można otrzymać w terminie od 2 tygodni do miesiąca po uprzednim napisaniu wiadomości w tej sprawie na adres biurowsr@gmail.com lub pod numer tel. 570-454-112.

Wniosek na wydanie karty pobytu czasowego składa cudzoziemiec. Wodna Służba Ratownicza może przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, które będą potrzebne do wniosku ze strony Zleceniodawcy (oprócz zameldowania).

Przez pierwsze kilka miesięcy cudzoziemiec pracuje na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, które uzyskiwane jest z Urzędu Pracy przez Wodną Służbę Ratowniczą. Po przepracowaniu minimum 3 miesięcy jest możliwość, aby WSR złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o pozwolenie na pracę typu A.

Prawidłowe wypełnienie jest kluczowe do prawidłowego rozliczenia składek do ZUS.
Pamiętaj aby za każdym razem wypełnić i wysłać na adres biurowsr@gmail.com nową ankietę kiedy Twój status się zmieni -jest to Twój obowiązek jako pracownika.

WZÓR:

Oryginały umów w dwóch egzemplarzach należy wypełnić i podpisać oraz niezwłocznie przesyłać wypełnione dokumentów na adres naszego biura:

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław

lub przekazać koordynatorowi, który wysyła je do biura.

WZÓR:

Kwota podana na umowie to najczęściej kwota wynagrodzenia brutto. Jest to całość wynagrodzenia, które następnie będzie pomniejszane o należne świadczenia publicznoprawne (podatek dochodowy, składki ZUS w części obciążającej pracownika). Po odjęciu obowiązkowych danin od kwoty wynagrodzenia brutto otrzymujemy wynagrodzenie netto. Jest to realna kwota, którą pracownik za wykonaną pracę otrzyma w dniu wypłaty, czyli to co otrzyma “na rękę”.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że składki, które odprowadza się od kwoty wynagrodzenia brutto, różnią się w zależności od typu umowy i wysokości wynagrodzenia.

Osoby do 26 r.ż. są zwolnione z podatku, więc nie jest on pobierany z wynagrodzenia, ale składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne już tak. Stawka wynosi kwotę brutto pomniejszoną o te składki i w zależności od wysokości wynagrodzenia FG/FGŚP.

W razie niezgodności prosimy o napisanie maila na adres rozliczeniawsr@gmail.com i opisane sytuacji. Jest to jedyna forma komunikacji dla spraw związanych z wynagrodzeniem.

W sprawach formalnych najlepiej kontaktować się z biurem mailowo - biurowsr@gmail.com lub telefonicznie 570-454-112 / 882-117-677.

Data otrzymania wynagrodzenia zawarta jest na umowie. Wynagrodzenie płatne będzie w formie pieniężnej w terminie 21 dni od zakończenia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uznawany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, określa kwalifikacje niezbędne aby pełnić obowiązki ratownika wodnego wraz z wykazem dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

OBOWIĄZKI RATOWNIKA WODNEGO:

Ratownicy realizujący przedmiot umowy są w szczególności zobowiązani do:
1) stawienia się na miejsce świadczenia usług punktualnie, w stanie psychofizycznym umożliwiającym odpowiedzialne i rzetelne świadczenie usług osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnych środków nie będą dopuszczone do świadczenia usług;
2) zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni;
3) udzielania pomocy przedmedycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4) niepodejmowania żadnej działalności gospodarczej w miejscu prowadzenia pracy wykonywania usługi w czasie sprawowania dyżuru;
5) wykonywania poleceń kierownika pływalni wynikających z zakresu przestrzegania regulaminu porządkowego i organizacyjnego;
6) wykonywania innych poleceń kierownika pływalni mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny osób przebywających w obrębie niecki basenowej;
7) kontroli przestrzegania przez osoby korzystające z pływalni regulaminu obiektu, porządku publicznego oraz ogólnie przyjętych norm zachowania;
8) dbałości o porządek w pomieszczeniach udostępnionych Zleceniobiorcy przez Zamawiającego;
9) kontroli korzystani a z zarezerwowanych torów basenu przez osoby prowadzące zajęcia aquaaerobiku, grupowej/indywidualnej nauki pływania, zajęcia szkolne i treningi pływackie w oparciu o harmonogram obłożenia niecki basenowej;
10) pomocy przy konfiguracji wymiarów niecki basenowej 50 m, 2 x 25 m i 30 x 20 m, konfiguracja polega na przesunięciu pomostu dzielącego nieckę pod nadzorem konserwatorów pływalni;
11) ściągania i zakładania lin torowych 50 mi 25 m;
12) zakładania siatek zabezpieczających podczas meczy i treningów piłki wodnej z pomostu pod sufitem pływalni pod nadzorem konserwatorów pływalni;
13) udostępniania osobom korzystającym z pływalni urządzeń oraz wyposażenia (no. udostępnienia sprzętu do nauki pływania) oraz nadzoru nad poprawnością użytkowania i oddawania;
14) kontroli nad powierzonym mieniem i zgłaszania kierownikowi pływalni wszelkich nieprawidłowości wynikających z powyższego;
15) sprawdzania, przed otwarciem pływalni, stanu technicznego urządzeń, sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obiektu, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń zgłaszanie kierownikowi pływalni lub osobie przez niego wyznaczonej z wpisem do dziennika pracy;
16) reagowania i informowania kierownika pływalni lub osoby przez niego wyznaczonej o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników pływalni;
17) kontroli stanu wody w niecce basenowej poprzez sprawdzenie temperatury wody (pierwszy pomiar początek zmiany), monitorowanie stanu wody, tj. sprawdzenie czy nie występują zanieczyszczenia obce w wodzie w przypadku stwierdzenia występowania zanieczyszczeń obcych w wodzie usunięcie ich podbierakiem, a jeżeli jest to niemożliwe fakt ten należy zgłosić kierownikowi pływalni lub osobie przez niego wyznaczonej. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń mających wpływ na stan wody pod względem sanitarno-epidemiologicznym należy niezwłocznie poinformować kierownika pływalni;
18) udokumentowanej bieżącej kontroli stanu wody w dzienniku bieżącej obserwacji wody dostarczonym przez Zamawiającego;
19) likwidowania zanieczyszczeń powstałych w wodzie i wokół niecek basenowych;
20) zapobiegania wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników pływalni;
21) kontroli stanu apteczek pierwszej pomocy oraz zgłaszania kierownikowi pływalni konieczność uzupełnienia apteczki w niezbędne środki (włącznie z tlenem medycznym w butlach);
22) sygnalizowania za pomocą urządzeń alarmowych przekroczenia w obowiązującym na terenie pływalni porządku oraz pomocy w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą;
23) kulturalnego udzielania klientom wyczerpujących informacji w szczególności dotyczących regulaminu oraz obsługi i działania urządzeń na terenie pływalni;
24) po zakończeniu zmiany, kontroli pomieszczeń znajdujących się na terenie hali basenowej (dopilnowanie opuszczenia niecki basenowej, sauny, natrysków, szatni przez Wszystkich użytkowników pływalni);
25) pozostawienia po zakończonej zmianie należytego porządku w pomieszczeniach udostępnionych Zleceniobiorcy, m.in. w dyżurce ratowników oraz w punkcie udzielania pierwszej pomocy, wyłączenie części oświetlenia;
26) niekorzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas pełnienia dyżuru ratowniczego w celach innych niż zaalarmowanie o zagrożeniu zdrowia życia ludzkiego lub mienia Zleceniodawcy za każdy zaistniały przypadek korzystania/ używania przez ratowników telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w celach innych niż wyżej wskazano Zleceniobiorca zapłaci karę umowną.

RATOWNIKOWI ZABRANIA SIĘ:

 1. Prowadzenia nauki pływanie i prowadzenia innych zajedź dydaktycznych w czasie pełnienia dyżuru na basenie.
 2. Prowadzenie nauki pływania bez dokonania opłaty w kasie basenu.
 3. Prowadzenia egzaminów na kartę pływacką w trakcie pełnienia dyżuru ratowniczego.
 4. Opuszczenia stanowiska pracy bez wcześniejszego zgłoszenia lub podmiany.
 5. Podejmowania służbowych obowiązków w stroju niekompletnym i bez pełnego wyposażenia osobistego.
 6. Przebywania w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Spożywania alkoholu na terenie całego obiektu.
 8. Korzystania z basenu w celach rekreacyjnych w trakcie pełnienia dyżuru.
 9. Korzystania w trakcie pełnienia dyżuru z telefonu komórkowego, czytania książek, gazet, itp.
 10. Rozmów towarzyskich.
 11. Wprowadzania i przebywania na stanowisku i w pomieszczeniach ratowników osób postronnych.
 12. Wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą obserwację powierzonego akwenu.

OBOWIĄZKI RATOWNIKA WODNEGO WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WODNYCH

1.Obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń.
2. Przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego.
3.Określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego.
4. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację.
5. Wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych.
6. Sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy.
7. Reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.
8. Wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych.
9. Niezwłoczne informowanie zarządzającego oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym.
10. Bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.
11. Przyjęcie zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu.
12. Dotarcie na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym.
13. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
14. Zabezpieczenie miejsca wypadku lub zagrożenia.
15. Ewakuacja osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia.
16. Transport osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art.32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
17. Poszukiwanie osób zaginionych na obszarze wodnym.

Osobą do bezpośredniego kontaktu jest koordynator obiektu na którym pracujesz.

W związku z wprowadzonym 20 marca 2020 roku stanem rząd wydłużył ważność zaświadczeń kończących się w okresie epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu epidemicznego.

Do tego celu stworzyliśmy Wodną Grupę Szybkiego Reagowania. Jeżeli chcesz do niej dołączyć skontaktuj się z koordynatorem mailowo wgsr.wsr@gmail.com.

Co jakiś czas organizujemy szkolenia, dzięki którym można zdobyć wszystkie niezbędne uprawnienia. W tych sprawach dedykowany jest e-mail: szkoleniawsr@gmail.com oraz telefon 509-052-773.

Nie, zapewniamy zarówno odzież ratowniczą jak i wodę do picia.

We wszystkich sprawach związanych z grafikiem ratownik kontaktuje się z koordynatorem obiektu, na którym pracuje. Również do niego przesyła dyspozycyjność na kolejny miesiąc.

Ratownik niezwłocznie przesyła wypełnione i podpisane oryginały dokumentów na adres naszego biura:

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław

lub przekazuje koordynatorowi, który wysyła je do biura.

Komplet dokumentów składa się z:

 1. Umowy zlecenie w dwóch egzemplarzach
 2. Oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS
 3. Zgłoszenia do pracy
 4. Dla ratowników wodnych dodatkowo: Obowiązki ratownika wodnego

Komplet dokumentów może przekazać ratownikowi bezpośrednio koordynator danego obiektu lub może zostać wysłany mailowo na adres podany przez ratownika.

Dla ratowników wodnych:

 1. Tytuł ratownika wodnego
  Dla uprawnień uzyskanych do 2012 r. może to być skan książeczki WOPR- strona ze zdjęciem + strona z uzyskanym tytułem. Dla uprawnień uzyskanych po 2012 r. obowiązkowe jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych według wzoru z rozporządzenia ministra.
 2. KPP – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (ważny 3 lata od daty uzyskania)
 3. Dodatkowe kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (według rozporządzenia)

Dla ratowników KPP:

 1. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (ważny 3 lata od daty uzyskania)

Ratownik powinien przesłać skany lub zdjęcia swoich uprawnień na adres mailowy: biurowsr@gmail.com przed pierwszym dyżurem.
Jeżeli ratownik jest studentem lub uczniem powinien dołączyć również skan lub zdjęcie legitymacji.

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław
NIP: 894-306-30-99
REGON: 361741969
KRS: 0000561946

Tel.: +48 570-454-112
Tel.: +48 882-117-677
E-mail: biurowsr@gmail.com