Osoby do 26 r.ż. są zwolnione z podatku, więc nie jest on pobierany z wynagrodzenia, ale składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne już tak. Stawka wynosi kwotę brutto pomniejszoną o te składki i w zależności od wysokości wynagrodzenia FG/FGŚP.