Data otrzymania wynagrodzenia zawarta jest na umowie. Wynagrodzenie płatne będzie w formie pieniężnej w terminie 21 dni od zakończenia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uznawany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.