W PIT-2 składane są następujące oświadczenia, które należy odpowiednio uzupełnić:

W poz. 1 należy wpisać swój PESEL (osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej) lub swój NIP (osoby, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą).

Część C - wypełnia podatnik, który jest zatrudniony w oparciu o umowę:

 •    o pracę,
 •    zlecenia,
 •    o dzieło

i chce korzystać z kwoty wolnej od podatku z tytułu uzyskiwania dochodów z ww. umów. W części tej należy wskazać, jaką część ulgi ma stosować płatnik, czyli pracodawca/zleceniodawca, wyliczając miesięczną zaliczkę na podatek z tytułu wypłacanego wynagrodzenia.

Ulga za cały rok wynosi 3600 zł (300 zł miesięcznie) i może być rozliczana u jednego, dwóch lub trzech płatników.

1/12 zaznacza podatnik, który:

 • jest zatrudniony w ramach jednej umowy lub kilku umów, ale chce rozliczać całą kwotę wolną od podatku tylko u jednego płatnika (czyli 300,00 zł miesięcznie).

1/24 zaznacza podatnik, który:

 • jest zatrudniony w ramach co najmniej dwóch umów i chce rozliczać kwotę wolną od podatku u dwóch płatników (czyli po 150,00 zł miesięcznie u każdego z nich).

1/36 zaznacza podatnik, który

 • jest zatrudniony w ramach przynajmniej trzech umów i chce rozliczać kwotę wolną od podatku u trzech płatników jednocześnie (czyli po 100,00 zł miesięcznie u każdego z nich).

Ważne: Łączne odliczenie kwoty wolnej od podatku nie może przekroczyć kwoty 300,00 zł miesięcznie.

Część D - wypełnia podatnik, który ma przyznane prawo do renty lub emerytury. Kwota wolna 300,00 zł miesięcznie uwzględniana jest z urzędu przez organ rentowy, ale podatnik ma prawo złożenia oświadczenia, by była ona rozliczana przez organ rentowy w inny sposób, tj.:

 •  po 150,00 zł,
 •  po 100,00 zł.

Część E - wypełnia podatnik, który spełnia warunek do korzystania z rozliczania się jako samotny rodzic lub chce rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Część F - wypełnia podatnik, który chce mieć stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów. Możliwość ta dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, które zamieszkują poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Część G - wypełnia podatnik, który chce skorzystać z niżej wymienionych ulg:

 •   ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152),
 •   ulga dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153),
 •   ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154).

Część H - wypełnia podatnik do ukończenia 26 roku życia, który chce zrezygnować z ulgi dla młodych oraz podatnik, który chce zrezygnować z pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

Część I - wypełnia podatnik wykonujący pracę twórczą (umowa o dzieło), w której ma prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Część J - wypełnia podatnik, który przewiduje, że w danym roku podatkowym suma jego dochodów nie przekroczy 30 000,00 zł i w związku z tym może wnioskować o zaniechanie poboru miesięcznych zaliczek na podatek.

Począwszy od 2023r. PIT-2 stanowi kompleksowe oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi 3600,00 zł./rok i jest rozliczana w zeznaniu rocznym. Jednak poprzez złożenie PIT-2 podatnik może wskazać, że chce, aby była ona rozliczana już w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie o 300,00 zł. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Może również wskazać sposób, w jaki ma to nastąpić i z jakich ulg związanych z rozliczaniem kwoty wolnej chce skorzystać.  Brak oświadczenia spowoduje, że zmniejszenie podatku nie zostanie zastosowane, ale kwota wolna nie przepadnie, a zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

Podatnik ma prawo złożenia formularza PIT-2 w dowolnym momencie roku podatkowego, przy czym, zgodnie z art. 31a ust. 5 ustawy o PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. 

Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Następuje to w drodze złożenia nowego oświadczenia lub wniosku.

Cudzoziemiec powinien wysłać kopię swojego dokumentu podróży za każdym razem kiedy przekracza granicę do Koordynatora obiektu lub na maila biurowsr@gmail.com.

Na obiekcie dostępny do Waszej dyspozycji jest Koordynator, który pomoże w każdej sprawie i to do niego w pierwszej kolejności mogą się zwracać cudzoziemcy.

Wynagrodzenie wypłacane jest na polskie konto bankowe do dnia ustalonego w umowie. Jeżeli nie posiadasz konta w banku obowiązkowym jest założenie go w pierwszym miesiącu pracy.

Dokumenty i załączniki potrzebne do wniosku na kartę pobytu można otrzymać w terminie od 2 tygodni do miesiąca po uprzednim napisaniu wiadomości w tej sprawie na adres biurowsr@gmail.com lub pod numer tel. 570-454-112.

Wniosek na wydanie karty pobytu czasowego składa cudzoziemiec. Wodna Służba Ratownicza może przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, które będą potrzebne do wniosku ze strony Zleceniodawcy (oprócz zameldowania).

Przez pierwsze kilka miesięcy cudzoziemiec pracuje na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, które uzyskiwane jest z Urzędu Pracy przez Wodną Służbę Ratowniczą. Po przepracowaniu minimum 3 miesięcy jest możliwość, aby WSR złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o pozwolenie na pracę typu A.

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław
NIP: 894-306-30-99
REGON: 361741969
KRS: 0000561946

Tel.: +48 570-454-112
Tel.: +48 882-117-677
E-mail: biurowsr@gmail.com