W sprawach formalnych najlepiej kontaktować się z biurem mailowo - biurowsr@gmail.com lub telefonicznie 570-454-112 / 882-117-677.

OBOWIĄZKI RATOWNIKA WODNEGO:

Ratownicy realizujący przedmiot umowy są w szczególności zobowiązani do:
1) stawienia się na miejsce świadczenia usług punktualnie, w stanie psychofizycznym umożliwiającym odpowiedzialne i rzetelne świadczenie usług osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnych środków nie będą dopuszczone do świadczenia usług;
2) zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni;
3) udzielania pomocy przedmedycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4) niepodejmowania żadnej działalności gospodarczej w miejscu prowadzenia pracy wykonywania usługi w czasie sprawowania dyżuru;
5) wykonywania poleceń kierownika pływalni wynikających z zakresu przestrzegania regulaminu porządkowego i organizacyjnego;
6) wykonywania innych poleceń kierownika pływalni mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny osób przebywających w obrębie niecki basenowej;
7) kontroli przestrzegania przez osoby korzystające z pływalni regulaminu obiektu, porządku publicznego oraz ogólnie przyjętych norm zachowania;
8) dbałości o porządek w pomieszczeniach udostępnionych Zleceniobiorcy przez Zamawiającego;
9) kontroli korzystani a z zarezerwowanych torów basenu przez osoby prowadzące zajęcia aquaaerobiku, grupowej/indywidualnej nauki pływania, zajęcia szkolne i treningi pływackie w oparciu o harmonogram obłożenia niecki basenowej;
10) pomocy przy konfiguracji wymiarów niecki basenowej 50 m, 2 x 25 m i 30 x 20 m, konfiguracja polega na przesunięciu pomostu dzielącego nieckę pod nadzorem konserwatorów pływalni;
11) ściągania i zakładania lin torowych 50 mi 25 m;
12) zakładania siatek zabezpieczających podczas meczy i treningów piłki wodnej z pomostu pod sufitem pływalni pod nadzorem konserwatorów pływalni;
13) udostępniania osobom korzystającym z pływalni urządzeń oraz wyposażenia (no. udostępnienia sprzętu do nauki pływania) oraz nadzoru nad poprawnością użytkowania i oddawania;
14) kontroli nad powierzonym mieniem i zgłaszania kierownikowi pływalni wszelkich nieprawidłowości wynikających z powyższego;
15) sprawdzania, przed otwarciem pływalni, stanu technicznego urządzeń, sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu obiektu, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub uszkodzeń zgłaszanie kierownikowi pływalni lub osobie przez niego wyznaczonej z wpisem do dziennika pracy;
16) reagowania i informowania kierownika pływalni lub osoby przez niego wyznaczonej o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników pływalni;
17) kontroli stanu wody w niecce basenowej poprzez sprawdzenie temperatury wody (pierwszy pomiar początek zmiany), monitorowanie stanu wody, tj. sprawdzenie czy nie występują zanieczyszczenia obce w wodzie w przypadku stwierdzenia występowania zanieczyszczeń obcych w wodzie usunięcie ich podbierakiem, a jeżeli jest to niemożliwe fakt ten należy zgłosić kierownikowi pływalni lub osobie przez niego wyznaczonej. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń mających wpływ na stan wody pod względem sanitarno-epidemiologicznym należy niezwłocznie poinformować kierownika pływalni;
18) udokumentowanej bieżącej kontroli stanu wody w dzienniku bieżącej obserwacji wody dostarczonym przez Zamawiającego;
19) likwidowania zanieczyszczeń powstałych w wodzie i wokół niecek basenowych;
20) zapobiegania wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników pływalni;
21) kontroli stanu apteczek pierwszej pomocy oraz zgłaszania kierownikowi pływalni konieczność uzupełnienia apteczki w niezbędne środki (włącznie z tlenem medycznym w butlach);
22) sygnalizowania za pomocą urządzeń alarmowych przekroczenia w obowiązującym na terenie pływalni porządku oraz pomocy w akcji ewakuacyjnej na obiekcie zgodnie z procedurą;
23) kulturalnego udzielania klientom wyczerpujących informacji w szczególności dotyczących regulaminu oraz obsługi i działania urządzeń na terenie pływalni;
24) po zakończeniu zmiany, kontroli pomieszczeń znajdujących się na terenie hali basenowej (dopilnowanie opuszczenia niecki basenowej, sauny, natrysków, szatni przez Wszystkich użytkowników pływalni);
25) pozostawienia po zakończonej zmianie należytego porządku w pomieszczeniach udostępnionych Zleceniobiorcy, m.in. w dyżurce ratowników oraz w punkcie udzielania pierwszej pomocy, wyłączenie części oświetlenia;
26) niekorzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas pełnienia dyżuru ratowniczego w celach innych niż zaalarmowanie o zagrożeniu zdrowia życia ludzkiego lub mienia Zleceniodawcy za każdy zaistniały przypadek korzystania/ używania przez ratowników telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w celach innych niż wyżej wskazano Zleceniobiorca zapłaci karę umowną.

RATOWNIKOWI ZABRANIA SIĘ:

 1. Prowadzenia nauki pływanie i prowadzenia innych zajedź dydaktycznych w czasie pełnienia dyżuru na basenie.
 2. Prowadzenie nauki pływania bez dokonania opłaty w kasie basenu.
 3. Prowadzenia egzaminów na kartę pływacką w trakcie pełnienia dyżuru ratowniczego.
 4. Opuszczenia stanowiska pracy bez wcześniejszego zgłoszenia lub podmiany.
 5. Podejmowania służbowych obowiązków w stroju niekompletnym i bez pełnego wyposażenia osobistego.
 6. Przebywania w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Spożywania alkoholu na terenie całego obiektu.
 8. Korzystania z basenu w celach rekreacyjnych w trakcie pełnienia dyżuru.
 9. Korzystania w trakcie pełnienia dyżuru z telefonu komórkowego, czytania książek, gazet, itp.
 10. Rozmów towarzyskich.
 11. Wprowadzania i przebywania na stanowisku i w pomieszczeniach ratowników osób postronnych.
 12. Wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą obserwację powierzonego akwenu.

OBOWIĄZKI RATOWNIKA WODNEGO WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WODNYCH

1.Obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń.
2. Przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego.
3.Określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego.
4. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację.
5. Wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych.
6. Sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy.
7. Reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.
8. Wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych.
9. Niezwłoczne informowanie zarządzającego oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym.
10. Bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.
11. Przyjęcie zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu.
12. Dotarcie na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym.
13. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
14. Zabezpieczenie miejsca wypadku lub zagrożenia.
15. Ewakuacja osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia.
16. Transport osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art.32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
17. Poszukiwanie osób zaginionych na obszarze wodnym.

Osobą do bezpośredniego kontaktu jest koordynator obiektu na którym pracujesz.

Do tego celu stworzyliśmy Wodną Grupę Szybkiego Reagowania. Jeżeli chcesz do niej dołączyć skontaktuj się z koordynatorem mailowo wgsr.wsr@gmail.com.

Co jakiś czas organizujemy szkolenia, dzięki którym można zdobyć wszystkie niezbędne uprawnienia. W tych sprawach dedykowany jest e-mail: szkoleniawsr@gmail.com oraz telefon 509-052-773.

Nie, zapewniamy zarówno odzież ratowniczą jak i wodę do picia.

We wszystkich sprawach związanych z grafikiem ratownik kontaktuje się z koordynatorem obiektu, na którym pracuje. Również do niego przesyła dyspozycyjność na kolejny miesiąc.

Fundacja Wodna Służba Ratownicza
ul. Kleczkowska 50
50-227 Wrocław
NIP: 894-306-30-99
REGON: 361741969
KRS: 0000561946

Tel.: +48 570-454-112
Tel.: +48 882-117-677
E-mail: biurowsr@gmail.com