Począwszy od 2023r. PIT-2 stanowi kompleksowe oświadczenie podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi 3600,00 zł./rok i jest rozliczana w zeznaniu rocznym. Jednak poprzez złożenie PIT-2 podatnik może wskazać, że chce, aby była ona rozliczana już w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie o 300,00 zł. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Może również wskazać sposób, w jaki ma to nastąpić i z jakich ulg związanych z rozliczaniem kwoty wolnej chce skorzystać.  Brak oświadczenia spowoduje, że zmniejszenie podatku nie zostanie zastosowane, ale kwota wolna nie przepadnie, a zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

Podatnik ma prawo złożenia formularza PIT-2 w dowolnym momencie roku podatkowego, przy czym, zgodnie z art. 31a ust. 5 ustawy o PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. 

Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Następuje to w drodze złożenia nowego oświadczenia lub wniosku.